Darčeková karta Potten & Pannen – Staněk

Vážený zákazník,  

tu si budete môcť čoskoro overiť zostatok a dátum platnosti Vašej darčekovej karty. Do doby sprevádzkovania online technického riešenia, Vám personál našej predajne Potten & Pannen – Staněk dá ochotne tieto informácie priamo v predajni. Nie je možné oznamovať zostatky darčekových kariet telefonicky.  

Pre overenie zostatku a dátum platnosti si prosím pripravte číslo karty a PIN kód.  

Všeobecné obchodné podmienky platné pre darčekovú kartu

Poskytovateľ: Potten & Pannen – Staněk s.r.o. 

Sídlo: Trnavská cesta 49, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 04

IČO: 35 9661 65 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 38429/B, od 29. 11. 2005 

Darčeková karta

Darčekovú kartu môže kupujúci použiť k platbe v predajni Potten & Pannen – Staněk a to predložením na pokladni. Darčeková karta sa vydáva v minimálnej hodnote 30 €, a s maximálnou hodnotou 1 500 €, ktorú nie je možné opätovne dobiť.  

Darčekovú kartu je možné kúpiť iba za plnú cenu, na jej zakúpenie nie je možné aplikovať žiadnu zľavu. Aktívny zostatok na darčekovej karte sa neúročí a nemôže byť zákazníkovi vyplatený v hotovosti.  

Platnosť darčekovej karty

Darčekovú kartu môže zákazník využiť na všetok tovar predávaný v predajniach Potten & Pannen - Staněk v NC Central a N!DO v Bratislave.

Darčeková karta je platná 1 rok od vydania. Po skončení doby platnosti karty ju nie je možné ďalej využívať, ani čiastku, ktorou bola nabitá, nie je možné kupujúcemu vyplatiť. Darčekovú kartu nie je možné použiť na nákup ďalších darčekových kariet.  

Platenie darčekovou kartou

Kupujúci predloží darčekovú kartu v kamennej predajni a uhradí celú kúpnu cenu alebo jej časť za zakúpený tovar. Príslušná čiastka bude strhnutá z istiny na karte. Zvyšok istiny nebude vyplatený a zostane na karte na ďalší nákup. Ak by zostatok na karte nestačil na zaplatenie celej kúpnej ceny, je možné rozdiel doplatiť inými spôsobmi platby alebo druhou darčekovou kartou. 

Obmedzené ručenie

Darčeková karta je neprenosná. Zodpovednosť za jej uchovanie a používanie nesie výlučne vlastník karty. Pri strate, krádeži alebo poškodení darčekovej karty nepreberá Potten & Pannen – Staněk úplne žiadne ručenie a neposkytuje žiadnu náhradu prípadnej škody. Potten & Pannen - Staněk neručí za zneužitie treťou osobou. Náhrada alebo blokácia darčekovej karty nie je možná. Nakladajte preto s darčekovou kartou ako s vašou hotovosťou! 

Súhlas s podmienkami používania darčekovej karty  

Nákupom a/alebo použitím darčekovej karty vyjadruje zákazník svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami použitia. Potten & Pannen - Staněk si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania bez ohlásenia.

Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Tieto podmienky používania sa vzťahujú na všetky darčekové karty a darčekové poukazy Potten & Pannen - Staněk v SR.

Ochrana osobných údajov zákazníka podľa týchto VOP je zabezpečená podľa pravidiel uvedených na internetovej stránke https://www.pottenpannen.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Ak niektoré z vyššie uvedených ustanovení je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Kontaktné údaje poskytovateľa sú uvedené v záhlaví.

 

V Prahe dňa 1. 1. 2019