Obchodné podmienky


obchodnej spoločnosti:

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.

so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

 

IČ: 25730452

DIČ: CZ25730452

        SK4120174751[1]

[1] Pro zásilkový prodej ve smyslu ustanovení §8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění

zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011

tel.: +421 907 957 160; fax: +420 261 227 372

email: info@pottenpannen.sk

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.pottenpannen.sk.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.,

so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

IČ: 25730452

DIČ: CZ25730452

        SK41201747511

[1] Pro zásilkový prodej ve smyslu ustanovení §8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění

zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011

(ďalej len „predávajúci“)

upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.pottenpannen.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnené na adrese www.pottenpannen.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Na účely týchto obchodných podmienok platí, že:

Kupujúcim je spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť písomne v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Aktuálne znenie obchodných podmienok predávajúci vždy zverejní na webovej stránke.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potreby kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Dodatočné opravy chýb sú riešené individuálnou dohodou kupujúceho s predávajúcim. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu www.pottenpannen.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2. RIEŠENIE SPOROV

2.1. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené vecne a miestne príslušným súdom.

2.2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2.3. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http:// esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam a cenu tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Poštovné a vedľajšie náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch, ktoré sú spojené s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.

4.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

4.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorá je uvedená v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

4.5. Predávajúci má vždy právo v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Do okamihu akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim nie je kúpna zmluva uzatvorená a predávajúcemu tak nevzniká povinnosť dodať kupujúcim objednaný tovar.

4.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

4.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne platobnou kartou.

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Tieto položky sú vždy uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ak nie uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. V prípade platby na dobierku je splatnosť kúpnej ceny do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo faktúry, prípadne objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.6. Predávajúci môže pred úhradou kúpnej ceny vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru, prípadne zálohovú faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru v plnej výške a doručí ju kupujúcemu v tlačenej podobe spolu s objednaným tovarom.

5.7. Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (SR) je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtovný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

V prípade platby realizovanej online platobnou kartou bude potvrdenie o prijatej platbe zaslané prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, a to bezodkladne po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa on-line obchodu, ktorý je umiestnený na internetovej adrese www.pottenpannen.sk.

5.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za zlú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. V zmysle ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho , má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúce.

6.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci vykoná prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na webovom rozhraní obchodu. Predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej podobe potvrdí kupujúcemu prijatie formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy.

6.3. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do štrnásť dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.4. V lehote piatich (5) pracovných dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 6.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

6.5.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.1 predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.6. Tovar sa predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude prijatý a vracia sa späť.

6.7.  Ak spotrebiteľ využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, stráca účinnosť aj darovacia zmluva a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Pokiaľ nedôjde k vráteniu zo strany kupujúceho, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške bežnej ceny.

6.8. Okrem prípadov kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 • Cena balenia a dodania tovaru je v Českej republike pri nákupu nad 2 499 Kč zadarmo.
 • Cena balenia a dodania tovaru v Slovenskej republike je pri nákupe nad 99 Eur zadarmo.
 • Pri osobnom odbere je balenie i dodanie tovaru zadarmo.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky prepravcu.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru okamihom jeho prevzatia pri dodaní podľa článku 7.  obchodných podmienok. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho taktiež nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia, vrátane úžitkov.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru), sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.5. Jednotlivé technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy, sú zrozumiteľne popísané v týchto obchodných podmienkach.

9. SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENÍ, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musia byť odkladané na miestach na to určených, t.j. v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného zberu, napr. na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

a) Vzhľadom na znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci zaisťuje spätný zber elektrozariadení z domácností a separovaný zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov.

b) Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenia pri nákupe nového podobného elektrozariadenia, batérií či akumulátorov priamo v predajni predávajúceho. Adresa predajne je uvedená na webovej stránke predávajúceho https://www.pottenpannen.sk. Predajňa predávajúceho slúži ako miesto spätného zberu iba pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

c) Výrobcovia a dovozcovia musia zabezpečiť pre spotrebiteľov bezplatný, tzv. spätný zber elektrozariadení alebo batérií a takisto musia zabezpečiť financovanie týchto činností. V zastúpení výrobcov, dovozcov a predajcov elektrozariadení tieto povinnosti predávajúci plní cez autorizovanú organizáciu zodpovednosti výrobcov.

d) V prípade, že kupujúci zakúpi nové elektrozariadenie podobného typu a použitia, akého je použité elektrozariadenia, môže kupujúci odovzdať staré elektrozariadenia bezplatne v mieste dodania nového elektrozariadenia, a to v počte zodpovedajúcemu zakúpenému tovaru. Kupujúci informuje predávajúceho o zamýšľanom odovzdaní starého elektrozariadenia v priebehu online objednávky nového elektrozariadenia.

e) Náklady na spätný zber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozariadenia, sú uvedené formou samostatného údaja na daňovom doklade. 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

10.1. Pokiaľ nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, zásady ochrany osobných a ďalších spracúvaných údajov predávajúceho sú dostupné na webovej stránke https://www.pottenpannen.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy s týmito zásadami ochrany osobných a ďalších spracúvaných údajov predávajúceho oboznámil.

10.2. Spracovanie osobných údajov pri platbe platobnou kartou:

 • Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že pri platbe platobnou kartou predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje a odovzdáva ich vydavateľovi platobnej karty za účelom spracovania platieb a splnenie zákonných požiadaviek, ako je napríklad identifikácia platobnej transakcie v súlade so zákonom č. 510/2002 Z. z.  o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (do ktorého bola implementovaná smernica EÚ o platobných službách PSD2) a súvisiacich právnych predpisov - tzv. silné overenie používateľa. Ide o osobné údaje v rozsahu meno držiteľa platobnej karty, typ platobnej karty, číslo platobnej karty, kontrolný kód karty, číslo terminálu, dátum ukončenia platnosti platobnej karty (mesiac a rok), krajina pôvodu platobnej karty, dátum narodenia, číslo objednávky, e -mailová adresa, číslo zákazníka (kupujúceho), údaje o adrese (ulica, adresa, PSČ, mesto a krajina) a v prípade podnikateľov DIČ a názov spoločnosti.
 • Odovzdávanie platobných údajov je vykonávané najmä z dôvodu spracovania platieb a ďalej na zákonom stanovené účely, ako je napríklad identifikácia platobnej transakcie a boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
 • Právny základ spracovania údajov:
  • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len GDPR);
  • spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

d) Predávajúci spolupracuje s poskytovateľmi platobných služieb, ktorých činnosť je regulovaná zákonom o platobnom styku a ktorí pre nás vykonávajú prijímanie a zúčtovanie platobných transakcií.

10.3. Spracovanie osobných údajov pri overení spokojnosti v programe Overené zákazníkmi:

 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11. DORUČOVANIE

 

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v jeho užívateľskom účte.

 

11.2. Správa je doručená:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
 • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel .

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastupuje ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu. Prípadnú sťažnosť kupujúceho vykoná predávajúci bez zbytočného odkladu v snahe o mimosúdne vyrovnanie. Kupujúci má tiež právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

 

12.2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

adresa na doručovanie:

Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Obchodní 110, 251 01 Čestlice, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@pottenpannen.sk, telefón +421 907 957 160,
 +420 725 855 050, +420 261 227 373

 

 

V Prahe dňa 30.4. 2021

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.