Obchodné podmienky


obchodnej spoločnosti:
 Potten & Pannen – Staněk group, a.s.
 so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4
 IČO: 25730452 / DIČ: CZ25730452
 zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011

prevádzkareň: Obchodní 110, Čestlice, 251 01
 tel.: +421 907 957 160,
 email: info@pottenpannen.sk
 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
 www.pottenpannen.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.
 so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4
 IČO: 25730452 / DIČ: CZ25730452
 zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011
 (ďalej len „predávajúci“)

upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na internetovej adrese www.pottenpannen.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.pottenpannen.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Na účely týchto obchodných podmienok platí, že:

Kupujúcim je spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak jedná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná o. i. na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Obchodné podmienky sa v žiadnom prípade nepoužijú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti (podnikateľ).

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať písomne v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Aktuálne znenie obchodných podmienok predávajúci vždy zverejní na webovej stránke.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené ve slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť ve slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy ve slovenskom jazyku.

Uzavretú zmluvu predávajúci archivuje za účelom jej úspešného splnenia a zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Dodatočné opravy chýb sú riešené individuálnou dohodou kupujúceho s predávajúcim. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.pottenpannen.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2. RIEŠENIE SPOROV

2.1. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené vecne a miestne príslušným súdom.

2.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. INFORMÁCIE PRED UZATVORENÍM ZMLUVY

Predávajúci v súlade s § 1824 zák. č. 89/2012 Sb. oznamuje, že:

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby operátora/poskytovateľa internetového pripojenia kupujúceho;

b) požaduje úhradu kúpnej ceny najneskôr pri prevzatí plnenia (tovaru) kupujúcim od predávajúceho;

c) ceny tovaru a služieb sú na webe www.pottenpannen.sk uvedené vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady;

d) v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, má takýto spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote tridsiatich (30) dní, ktorá beží, ak ide o

i. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
ii. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
iii. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru,

pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu prevádzkarně predávajúceho, príp. môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach predávajúceho;

e) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

i. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

ii. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

iii. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

iv. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,

v. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

f) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou;

g) zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložená v elektronickom archíve predávajúceho.

4. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

4.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

4.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za správne.

4.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám..

4.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

4.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

5. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam a cenu tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Poštovné a vedľajšie náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú uvedené pri realizácii nákupu v Nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

5.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.

5.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

5.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

5.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

5.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Do okamihu akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim nie je kúpna zmluva uzavretá a predávajúcemu tak nevzniká povinnosť dodať kupujúcim objednaný tovar.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

5.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

6. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti (príp. platobnou kartou) na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 9691442/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., IBAN CZ4055000000000009691442 (ďalej len „účet predávajúceho“);

- bezhotovostne platobnou kartou;

- metodou Google Pay a Apple Pay.

V prípade osobných odberov je nutné vždy objednávku uhradiť vopred.

6.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Tieto položky sú vždy uvedené pri realizácii nákupu v Nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou rozumie sa ďalej aj náklady spojené s dodaním tovaru.

6.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný hradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru, ktoré predávajúci poskytne kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.

6.6. Predávajúci môže pred úhradou kúpnej ceny vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru, prípadne zálohovú faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru v plnej výške.

6.7. Podľa zákona o evidencii tržieb (112/2016 Sb.) je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

V prípade platby realizovanej online platobnou kartou bude potvrdenie o prijatej platbe zaslané prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, a to bezodkladne po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.pottenpannen.sk.

6.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a prevádzkovateľ objednávku stornuje.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., český občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

7.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 7.1. či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru. Lehota podľa prvej vety beží:
 a) ak nie je ďalej alebo zákonom ustanovené inak odo dňa prevzatia tovaru,

b) ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie niekoľkých druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci vykoná vyplnením a odoslaním vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na webovom rozhraní obchodu. 

7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s balením a dodaním tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej vzniknutej škody. Tovar sa musí predávajúcemu vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a neopotrebovaný a v pôvodnom obale.

7.4. V lehote piatich (5) pracovných dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 7.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar, najmä aby zistil, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim vo vzorovom formulári na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na preukázateľne vzniknuté náklady a/alebo škodu podľa čl. 7.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.7. Ak kupujúci uplatní svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, stráca účinnosť aj darovacia zmluva a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Pokiaľ nedôjde k vráteniu zo strany kupujúceho, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia rozumne možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

7.8. Ak dôjde k využitiu práva kupujúceho čiastočne odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade akcie, kedy predávajúci poskytol v rámci akcie kupujúcemu najlacnejší tovar zadarmo, bude kúpna cena vysporiadaná zo strany predávajúceho nasledovne:

a) v prípade čiastočného odstúpenia od kúpnej zmluvy vo vzťahu k tovaru, ktorý kupujúci v rámci akcie dostal zadarmo, nie je predávajúci povinný vracať žiadnu časť kúpnej ceny kupujúcemu;

b) v prípade čiastočného odstúpenia od kúpnej zmluvy vo vzťahu k tovaru, ktorý kupujúci v rámci akcie uhradil, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu časť kúpnej ceny (kúpnu cenu za vrátený tovar) poníženú o pôvodnú kúpnu cenu tovaru, ktorý v rámci akcie kupujúci dostal zadarmo ;

c) v prípade čiastočného odstúpenia od kúpnej zmluvy vo vzťahu k niekoľkým produktom vrátane toho, ktorý kupujúci v rámci akcie dostal zadarmo, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu časť kúpnej ceny (kúpnu cenu za vrátený tovar) poníženú o pôvodnú kúpnu cenu tovaru, ktorý v rámci akcie kupujúci dostal zadarmo;

d) v prípade čiastočného odstúpenia od kúpnej zmluvy vo vzťahu k niekoľkým produktom, kedy všetky tieto produkty boli zo strany kupujúceho plne uhradené, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu časť kúpnej ceny (kúpnu cenu za vrátený tovar) poníženú o pôvodnú kúpnu cenu tovaru, ktorý v rámci akcie kupujúci dostal zadarmo.

7.9. Tovar sa predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude prijatý a vracia sa späť. Tovar môže byť vrátený jeho zaslaním na adresu prevádzkarne predávajúceho:

Hopi s.r.o., 
Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Hala H2
Zděbradská 74
Jažlovice Říčany 251 01


8. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

8.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Cena balenia a dodania tovaru je po Slovensku pri nákupe nad 99 EUR zdarma.

8.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

8.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky prepravcu.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2158 a nasl. občianskeho zákonníka).

9.2. Predávajúci zaručuje kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zaručuje kupujúcemu najmä to, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 • vec zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam, ako aj obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré mohol kupujúci rozumne očakávať najmä s ohľadom na reklamu či označenie
 • sa vec hodí na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa s ohľadom na právne predpisy alebo technické normy
 • je vec dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu alebo s takými, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať 
 • vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením predlohe, ktorú predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy.

 

Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare počas dvoch rokov od prevzatia, to sa však nevzťahuje:

a) u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,

b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

c) pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

d) ak to vyplýva z povahy veci.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Podstatné porušenie zmluvy

Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti;

b) na odstránenie vady opravou veci,

ak je podľa predávajúceho dodanie nového tovaru či odstránenie vady opravou veci neprimerane nákladné alebo nemožné, má kupujúci právo

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.
 
 Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Túto voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – pozri nižšie.
 
 Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

 

Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady opravou alebo dodaním novej veci, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Túto voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci právo aj na primeranú zľavu či právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
 
 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitý čas spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Predávajúci záruku za akosť zásadne neposkytuje, okrem prípadov, keď je záruka za akosť:

a) výslovne poskytnutá predávajúcim;

b) poskytnutá uvedením záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame či na www.pottenpannen.sk;

V prípade poskytnutia záruky bude kupujúcemu vystavený a vydaný najneskôr pri prevzatí veci záručný list v textovej podobe.

Záruka za akosť môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.
 
 Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dodania veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný než predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru okamihom jeho prevzatia pri dodaní podľa článku 8. obchodných podmienok. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia, vrátane úžitkov.

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

10.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

10.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

10.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

10.6. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú zrozumiteľne popísané v týchto Obchodných podmienkach.

10.7. Spätný odber elektrozariadení, batérií a akumulátorov

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory sa nesmú odstraňovať spolu so zmiešaným odpadom, ale musia sa odkladať na miesta na to určené, t. j. v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napr. na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady sa ďalej využijú na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.

 • S ohľadom na znenie zákona č. 185/2001 Sb., o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov, predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení z domácností a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov.
 • Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového obdobného elektrozariadenia, alebo batérií či akumulátorov priamo na predajni predávajúceho. Adresy predajní sú uvedené na webových stránkach predávajúceho: https://www.pottenpannen.sk/predajna. Predajne predávajúceho slúžia ako miesto spätného odberu iba pri nákupe nového tovaru rovnakého druhu.
 • Výrobcovia a dovozcovia musia zaistiť pre spotrebiteľa bezplatný tzv. spätný odber elektrozariadení alebo batérií a taktiež musia zabezpečiť financovanie týchto činností. V zastúpení výrobcov, dovozcov a predajcov elektrozariadení tieto povinnosti predávajúci plní cez kolektívny systém ELEKTROWIN A.S. (https://www.elektrowin.cz/).
 • V prípade, že kupujúci zakúpi nové elektrozariadenie podobného typu a použitia, akého je použité elektrozariadenie, môže kupujúci odovzdať staré elektrozariadenie bezplatne v mieste dodania nového elektrozariadenia, a to v počte zodpovedajúcom zakúpenému tovaru. 
 • Náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozariadenia sú uvedené formou samostatného údaja na daňovom doklade.

 

10.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu administratívny poplatok za obstaranie servisu tovaru treťou stranou vo výške 499 Kč vr. DPH v prípade, že sa na tento servis nebude vzťahovať zodpovednosť za vady tovaru či prípadná záruka za akosť (ak je poskytnutá). 

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

11.1. Pokiaľ nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, zásady ochrany osobných a ďalších spracovávaných údajov predávajúceho sú dostupné na webových stránkach: https://www.pottenpannen.sk/ochrana-osobnych-udajov. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy s týmito zásadami ochrany osobných a ďalších spracovávaných údajov predávajúceho zoznámil.

Spracovanie osobných údajov pri platbe platobnou kartou:

 • Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že pri platbe platobnou kartou predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje, a odovzdáva ich vydavateľovi platobnej karty za účelom spracovania platieb a splnenia zákonných požiadaviek, ako je napríklad identifikácia platobnej transakcie v súlade so zákonom č. 370/2017 Sb., o platobnom styku (do ktorého bola implementovaná smernica EÚ o platobných službách PSD2) a súvisiacimi právnymi predpismi – tzv. silné overenie používateľa. Ide o osobné údaje v rozsahu meno držiteľa platobnej karty, typ platobnej karty, číslo platobnej karty, kontrolný kód karty, číslo terminálu, dátum ukončenia platnosti platobnej karty (mesiac a rok), krajina pôvodu platobnej karty, dátum narodenia, číslo objednávky, e-mailová adresu, číslo zákazníka (kupujúceho), údaje o adrese (ulica, adresa, PSČ, mesto a krajina) a v prípade podnikateľov DIČ a názov spoločnosti.
 • Platobné údaje sa odovzdávajú najmä z dôvodu spracovania platieb a ďalej na zákonom stanovené účely ako je napríklad identifikácia platobnej transakcie a boj proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti.
 • Právny základ spracovania údajov:
  - spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“);
 • - spracovanie nevyhnutné na splnenie právnych povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • Predávajúci spolupracuje s poskytovateľmi platobných služieb, ktorých činnosť je regulovaná zákonom o platobnom styku a ktorí pre nás vykonávajú prijímanie a vysporiadanie platobných transakcií.

 

Spracovanie osobných údajov pri overení spokojnosti v programe Ověřeno zákazníky:

 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Ověřeno zákazníky, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Ověřeno zákazníky vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Ověřeno zákazníky môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

12. DORUČOVANIE

12.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.

12.2. Správa je doručená:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená zaň zásielku prevziať) zásielku prevziať,
 • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a vyzvaním adresáta na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Prípadnú sťažnosť kupujúceho vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu v snahe o mimosúdne vyrovnanie. Kupujúci je tiež oprávnený obrátiť sa so svojou sťažnosťou na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť iba v českom či slovenskom jazyku.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa na doručovanie:
 Potten & Pannen – Staněk group, a.s.,
 Obchodní 110, 251 01 Čestlice, Česká republika,

adresa elektronickej pošty info@pottenpannen.sk,
 telefón +421 907 957 160.
 
 V Prahe dňa 6.1.2023
 Potten & Pannen – Staněk group, a.s.