Darčekový voucher a darčeková karta Potten & Pannen – Staněk

Všeobecné obchodné podmienky platné pre darčekový voucher

Poskytovateľ: Potten & Pannen – Staněk group, a.s.
Sídlo: Horáčkova 5, 140 00, Praha 4, Česká republika
IČO: 25730452 / DIČ: CZ25730452
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011 

DARČEKOVÝ VOUCHER

Darčekový voucher je možné zakúpiť na e-shope pottenpannen.sk. Po uhradení objednávky je darčekový voucher zákazníkovi odoslaný najneskôr nasledujúci pracovný deň na e-mail uvedený v objednávke, ako príloha emailu vo forme PDF.

Darčekový voucher je možné zakúpiť iba za plnú cenu, na jeho zakúpenie nie je možné aplikovať žiadnu zľavu ani akciu. Voucher nemožno vrátiť (nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 1829 Zákona č. 89/2012 Zb.) rozmeniť, ani vymeniť za peniaze. Zostatok kreditu na darčekovom voucheri sa neúročí.

Platnosť darčekového voucheru

Darčekový voucher je platný 12 mesiacov od dátumu vystavenia. Po skončení doby platnosti ho nemožno ďalej využívať, jeho zostatok prepadá.

Platenie darčekovým voucherom

Darčekový voucher môže zákazník využiť na zaplatenie všetkého tovaru ponúkaného na e-shope pottenpannen.sk s výnimkou darčekových voucherov.

Pri nákupe online na e-shope pottenpannen.sk zadá kupujúci kód voucheru do políčka "Darčekový voucher alebo špeciálny kód".

Od kúpnej ceny tovaru sa odpočíta celý zostatok kreditu darčekového voucheru, či jeho časť. Pri nedostatočnom zostatku kreditu je možné rozdiel doplatiť. V rámci jedného nákupu je možné uplatniť viacero voucherov.  Darčekový voucher je možné uplatniť opakovane až do vyčerpania celého kreditu.

Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový voucher, Vám môže byť (v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie) vrátená čiastka prostredníctvom navýšenia kreditu pôvodného darčekového voucheru.

Zistenie zostatku a platnosti darčekového voucheru

Aktuálny zostatok darčekového vouchera zistí zákazník na zákazníckej linke +420 725 855 050 po uvedení čísla darčekového vouchera.


Všeobecné obchodné podmienky platné pre darčekovú kartu

Poskytovateľ: Potten & Pannen – Staněk s.r.o. 

Sídlo: Trnavská cesta 49, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 04

IČO: 35 9661 65 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 38429/B, od 29. 11. 2005 

DARČEKOVÁ KARTA

Darčekovú kartu je možné zakúpiť na všetkých predajniach Potten & Pannen - Staněk s.r.o. v SR. Darčeková karta je vydávaná s minimálnou čiastkou 30 €, maximálnou čiastkou 1500 €, ktorú nemožno znovu dobiť.

Darčekovú kartu je možné zakúpiť iba za plnú cenu. Na jej zakúpenie nie je možné aplikovať žiadnu zľavu ani akciu. Darčekovú kartu nie je možné vrátiť, rozmeniť, ani vymeniť za peniaze. Zostatok kreditu na darčekovej karte sa neúročí.

Platnosť darčekovej karty

Darčeková karta je platná 12 mesiacov od dátumu vystavenia. Po skončení doby platnosti karty ju nie je možné ďalej využívať, ani čiastku, ktorou bola nabitá, nie je možné kupujúcemu vyplatiť, jej zostatok prepadá.

Platenie darčekovou kartou

Darčekovú kartu je možné využiť na zaplatenie všetkého tovaru ponúkaného v predajniach Potten & Pannen - Staněk na území SR s výnimkou darčekových kariet.

Pri nákupe v kamennej predajni kupujúci predloží darčekovú kartu pri platení na pokladni. Od kúpnej ceny tovaru sa odpočíta celý zostatok kreditu darčekovej karty, či jeho časť. Pri nedostatočnom zostatku kreditu na darčekovej karte je možné rozdiel doplatiť. V rámci jedného nákupu je možné uplatniť viac darčekových kariet. Darčekovú kartu je možné uplatniť opakovane až do vyčerpania celého kreditu.

Pri tovare, na ktorého nákup bola uplatnená darčeková karta, Vám môže byť (v prípade oprávnenej reklamácie) vrátená čiastka prostredníctvom navýšenia kreditu pôvodného darčekovej karty.

Zistenie zostatku a platnosti darčekovej karty

Aktuálny zostatok a dobu platnosti je možné overiť na každej pokladni v predajniach Potten & Pannen – Staněk s.r.o. v SR.

Spoločné ustanovenia pre darčekovú kartu a darčekový voucher

Obmedzené ručenie

Darčeková karta aj darčekový voucher sú prenosné. Zodpovednosť za ich uloženie a používanie nesie výlučne vlastník karty/voucheru. Pri strate, krádeži alebo poškodení nepreberá Potten & Pannen – Staněk s.r.o. ani Potten & Pannen - Staněk a.s. žiadne ručenie a neposkytuje žiadnu náhradu prípadnej škody, neručí za zneužitie treťou osobou.

Súhlas s podmienkami používania darčekovej karty  a dačekového vouchera

Nákupom a/alebo použitím darčekovej karty alebo darčekového voucheru súhlasí zákazník s týmito podmienkami použitia. Potten & Pannen - Staněk s.r.o. i Potten & Pannen - Staněk a.s. si vyhradzuje právo podmienky používania bez ohlásenia zmeniť.

Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Tieto podmienky používania sa vzťahujú na všetky darčekové karty a Potten & Pannen - Staněk s.r.o. v SR a darčekové vouchery Potten & Pannen - Staněk a.s..

Ochrana osobných údajov zákazníka podľa týchto VOP je zabezpečená podľa pravidiel uvedených na internetovej stránke https://www.pottenpannen.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Ak niektoré z vyššie uvedených ustanovení je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Kontaktné údaje poskytovateľa sú uvedené v záhlaví.

 

V Prahe dňa 24. 5. 2024