Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

obchodnej spoločnosti:

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.

so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

IČ: 25730452 / DIČ: CZ25730452

zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011

 

 

tel.: +421 907 957 160  fax: +420 261 227 372

email: info@pottenpannen.sk

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.pottenpannen.sk.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti

 

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.,

so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

IČ: 25730452 / DIČ: CZ25730452

zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011

(ďalej len „predávajúci“)

 

upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.pottenpannen.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnené na adrese www.pottenpannen.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

 

Na účely týchto obchodných podmienok platí, že:

 

Kupujúcim je spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

 

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

Obchodné podmienky sa v žiadnom prípade nepoužijú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti (podnikateľ).

 

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť písomne v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Aktuálne znenie obchodných podmienok predávajúci vždy zverejní na webovej stránke.

 

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potreby kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

 

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Dodatočné opravy chýb sú riešené individuálnou dohodou kupujúceho s predávajúcim. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu www.pottenpannen.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

2. RIEŠENIE SPOROV

 

2.1. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené vecne a miestne príslušným súdom.

 

2.2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

2.3. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http:// esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

3. INFORMÁCIE PRED UZATVORENÍM ZMLUVY

 

Predávajúci v súlade s § 1824 Občianskeho zákonníka (ČR) oznamuje, že:

 

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby operátora/poskytovateľa internetového pripojenia kupujúceho;

 

b) požaduje úhradu kúpnej ceny najneskôr pri prevzatí plnenia (tovaru) kupujúcim od predávajúceho;

 

c) ceny tovaru a služieb sú na webe www.pottenpannen.sk uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady, v prípade osobného odberu v sídle či prevádzke predávajúceho je náklad 0,- Eur;

 

d) v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie nižšie uvedené inak), a to v lehote tridsať (30) dní, ktorá plynie, ak ide o

 

i. kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,

ii. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

iii. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru,

 

pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho, príp. môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach predávajúceho;

 

e) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 

i. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a k nemu môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

ii. o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

iii. o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

iv. o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodaní iných než vyžiadaných náhradných dielcov,

v. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral, a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

 

f) v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou;

 

g) zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložená v elektronickom archíve predávajúceho.

4. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

4.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

4.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

4.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

4.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

4.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

4.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

5. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

5.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam a cenu tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Poštovné a vedľajšie náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 

5.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch, ktoré sú spojené s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.

 

5.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

 

5.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorá je uvedená v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

 

5.5. Predávajúci má vždy právo v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

5.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Do okamihu akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim nie je kúpna zmluva uzatvorená a predávajúcemu tak nevzniká povinnosť dodať kupujúcim objednaný tovar.

 

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

 

5.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám.

 

6. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

6.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne platobnou kartou.

 

6.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Tieto položky sú vždy uvedené pri realizácii nákupu v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Ak nie uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

 

6.3. V prípade platby na dobierku je splatnosť kúpnej ceny do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

6.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo faktúry, prípadne objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

6.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

6.6. Predávajúci môže pred úhradou kúpnej ceny vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru, prípadne zálohovú faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru v plnej výške a doručí ju kupujúcemu v tlačenej podobe spolu s objednaným tovarom.

 

6.7. Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (SR) je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

V prípade platby realizovanej online platobnou kartou bude potvrdenie o prijatej platbe zaslané prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, a to bezodkladne po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa on-line obchodu, ktorý je umiestnený na internetovej adrese www.pottenpannen.sk.

 

6.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za zlú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

 

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

7.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Zb. (ČR), Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

 

7.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 7.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru. Lehota podľa prvej vety plynie:

a) ak nie je zákonom ustanovené odo dňa prevzatia tovaru,

b) ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie niekoľkých druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci vykoná prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na webovom rozhraní obchodu. Predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej podobe potvrdí kupujúcemu prijatie formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s balením a dodaním tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej vzniknutej škody. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a neopotrebené a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

 

7.4. V lehote piatich (5) pracovných dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 7.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim vo vzorovom formulári na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

7.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na preukázateľne vzniknuté náklady a / alebo škodu podľa čl. 7.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

7.7. Tovar sa predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude prijatý a vracia sa späť.

 

8. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

8.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

Cena balenia a dodania tovaru je v Českej republike pri nákupu nad 2 499 Kč zadarmo.

Cena balenia a dodania tovaru v Slovenskej republike je pri nákupe nad 99 Eur zadarmo.

Pri osobnom odbere je balenie i dodanie tovaru zadarmo.

 

8.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

8.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

8.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.

 

8.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky prepravcu.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

 

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2099 a nasl. občianskeho zákonníka).

 

9.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 

a) má vec vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak chýba takáto dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

 

b) sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu zvyčajne používa,

 

c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 

d) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:

 

a) u veci predávanej za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

 

b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

 

c) u použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

 

d) ak to vyplýva z povahy veci.

 

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.

 

Ak má vec chybu, ku ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Podstatné porušenie zmluvy

 

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

 

a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby;

 

b) na odstránenie chyby opravou veci,

 

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

 

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby počas primeranej lehoty alebo ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci neuplatní svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie.

 

Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

Nepodstatné porušenia zmluvy

 

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Kým si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

 

Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

 

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady pôvodne dodanú vec.

 

Ak kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola chyba oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

 

Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na bežný účel alebo že si zachová bežné vlastnosti. Predávajúci záruku za kvalitu zásadne neposkytuje, okrem prípadov, kedy je záruka za kvalitu:

 

a) výslovne poskytnutá predávajúcim;

 

b) poskytnutá uvedením záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame či na www.pottenpannen.sk;

 

Záruka za kvalitu môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od doručenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobil chybu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť.

 

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru okamihom jeho prevzatia pri dodaní podľa článku 8.  obchodných podmienok. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho taktiež nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia, vrátane úžitkov.

 

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru), sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 

10.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

 

10.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka.

 

10.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

10.6. Jednotlivé technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy, sú zrozumiteľne popísané v týchto obchodných podmienkach.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ČR).

 

11.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a prípadne ďalších údajov, ktoré vyplní počas registrácie užívateľského účtu či špecifikácie dodacej adresy (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

 

11.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

 

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

11.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar budú osobné údaje predávajúcim odovzdávané tretím osobám iba v súlade so znením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

11.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

11.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

 

11.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 11.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 

11.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

11.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje jednoznačne a zreteľne označiť, že ide o obchodné oznámenia, vrátane uvedenia elektronickej adresy, na ktorú môže kupujúci priamo a účinne zaslať informáciu o tom, že si neželá, aby mu boli obchodné informácie predávajúcim naďalej zasielané.

12. DORUČOVANIE

 

12.1. Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v jeho užívateľskom účte.

 

12.2. Správa je doručená:

  • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
  • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel .

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s využitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom si strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

13.2. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastupuje ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu. Prípadnú sťažnosť kupujúceho vykoná predávajúci bez zbytočného odkladu v snahe o mimosúdne vyrovnanie. Kupujúci má tiež právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

 

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť iba v českom alebo slovenskom jazyku.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

adresa na doručovanie:

Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Obchodní 110, 251 01 Čestlice, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@pottenpannen.sk, telefón +421 907 957 160 +420 725 855 050, +420 261 227 373

 

V Prahe dňa 12.8.2019

 

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.