Pravidlá súťaže „Pečiaca výzva, orechový kysnutý závin podľa Jozefa Maršálka“  na Instagrame

Usporiadateľ 

Potten & Pannen - Staněk group, a.s, Horáčkova 1222/5, 140 00 Praha – Krč, IČ 257 30 452, spisová značka 24011 B, vedená u Městského soudu v Praze  

Čas a miesto konania súťaže  

Súťaž „Pečiaca výzva, orechový kysnutý závin podľa Jozefa Maršálka (ďalej tiež len „súťaž“ alebo „výzva“) prebieha na Instagrame Potten & Pannen – Staněk https://www.instagram.com/pottenpannen_sk/ v období od 23. septembra 2022 do 3. októbra 2022. 

Podmienky účasti v súťaži 

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram (www.instagram.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj účet a splní stanovené pravidlá súťaže s nasledujúcou výnimkou (ďalej len „Súťažiaci“): Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k Usporiadateľovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade priame. Súťaží sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré nesúhlasia s týmito Pravidlami súťaže. Podmienkou účasti v súťažiach nie je zakúpenie tovaru alebo služieb Usporiadateľa. 

Priebeh a princíp súťaže 

Súťaž prebieha na Instagrame https://www.instagram.com/pottenpannen_sk/ v období od 23. septembra 2022 do 3. októbra 2022. 

Súťažiaci sa zapojí do súťaže o výhru tak, že upečie orechový kysnutý závin podľa receptu Jozefa Maršálka a fotografiu výsledného dezertu zdieľa na svojom instagramovom profile s hashtagovým označením #vyzvapottenpannen a súčasne označením profilu @pottenpannen_sk. Z originálnych príspevkov odborná porota v zložení zamestnancov Usporiadateľa vyberie jeden víťazný príspevok.  Mechaniku a časové trvanie súťaže Usporiadateľ popíše v instagramovom poste pri vyhlásení súťaže. 

Oznámenie a odovzdanie výhry 

Pre oznámenie výhier jednotlivým výhercom sú použité kontaktné údaje sprístupnené účastníkmi na ich instagramovom profile. Výhercovia sú zároveň zverejnení na stránkach usporiadateľa najmä na https://www.instagram.com/pottenpannen_sk. Po skončení súťaže bude vybraný jeden súťažiaci, víťaz, ktorý vyhrá sadu riadu značky Rösle a to panvičku, hrniec a sadu naberačiek z radu Basic Line. Výhra je zasielaná poštou na výhercom oznámenú adresu, a to do 30 dní od skončenia súťaže, prípadne je mu výhra odovzdaná iným spôsobom na základe predchádzajúcej dohody. Ak nereaguje výherca na zaslanú správu o výhre do piatich dní od jej oznámenia Usporiadateľom, jeho výhra bez náhrady prepadá Usporiadateľovi. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu či poškodenie v rámci prepravy dopravcu. Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa než uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie. 

Pravidlá súťažných príspevkov 

Zo súťaže sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného posúdenia Usporiadateľa protizákonné, nemravné, neslušné, zachytávajúce protizákonné, riskantné či akokoľvek nezodpovedné konanie účastníkov či iných osôb. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho, ktorého správanie či instagramový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Instagram. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti Instagram. Usporiadateľ upozorňuje Súťažiacich, aby pri zverejňovaní svojich príspevkov neporušovali zákony, neriskovali prípadné právne postihy a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutia bude z akéhokoľvek vyššie uvedeného aj iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí aj o príspevkoch technicky pre súťaž nepoužiteľných. 

Autorské a iné práva 

Súťažiaci súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu usporiadateľovi bez časového, teritoriálneho a množstvového obmedzenia na to, že ním vložený príspevok vrátane mena autora bude zverejnený na internete v súvislosti so súťažou. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že raz zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle Usporiadateľa a za takéto šírenie už Usporiadateľ nezodpovedá. Súťažiaci vždy ručí za to, že je výhradným autorom ním vloženého príspevku alebo že má od autora a všetkých osôb podieľajúcich sa na vytvorení diela súhlas s jeho použitím za podmienok a v rozsahu tu uvedenom a že je najmä oprávnený na udelenie tohto súhlasu Usporiadateľovi. 

V prípade ďalšej potreby použitia takého diela Usporiadateľom nad rámec vyššie uvedený Súťažiaci súhlasí s tým, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku Usporiadateľa písomne potvrdí právo použitia predmetného autorského diela usporiadateľom, pokiaľ s takým použitím bude súhlasiť. Za toto použitie Súťažiacemu neprislúcha žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenie. 

Ochrana osobných údajov  

Osobné údaje Súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, profilová fotografia, u výhercu potom e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa pre doručovanie budú spracované Usporiadateľom, a to na účely účasti Súťažiaceho v súťaži a odovzdanie výhry výhercom súťaže. Spracovanie osobných údajov bude trvať po dobu trvania súťaže, respektíve v prípade výhercov, do odovzdania výhry výhercom. Dáta budú vymazané do 2 mesiacov od ukončenia súťaže.  

Ďalšie dôležité podmienky súťaže 

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, uvedených Súťažiacim v rámci súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného porušenia týchto pravidiel Súťažiacim je Usporiadateľ oprávnený neumožniť Súťažiacemu účasť v súťaži, prípadne ho zo súťaže vylúčiť, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie Usporiadateľa o takomto opatrení je konečné. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. 

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za funkčnosť aplikácie Instagram či doručenie správ. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných stránkach, kde budú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované Usporiadateľovi, nie Instagramu.