Reklamačný poriadok

Vydaný firmou Potten & Pannen – Staněk group, a.s. so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 25730452, DIČ: CZ25730452, DIČ: SK4120174751, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 24011 (ďalej „predávajúci“) slúži k zaisteniu správneho postupu pri uplatňovaní reklamačných vád spotrebného tovaru zo strany spotrebiteľa – kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) a ich vybavenie predávajúcim. Bol vypracovaný v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1. Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo na reklamáciu a právo na náhradu škody za vady, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebovania a nesprávneho  používania.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba  povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie (30 dní) začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba prijme reklamáciu, v prípade, že tovar je čistý a posúdeniu reklamácie nebránia všeobecné zásady hygieny.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (v prípade ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak písomný doklad o vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať najneskôr do 30 dní od prevzatia predmetu reklamácie).

2. Miesto uplatnenia reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je Potten & Pannen – Staněk group, a.s. so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Kupujúci je oprávnený vadný tovar na reklamáciu doručiť osobne na miesto pre uplatnenie reklamácie alebo vadný tovar môže zaslať prepravnou službou na adresu miesta pre uplatnenie reklamácie. Reklamovaný tovar by  mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť viditeľne označený „Reklamácia“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Preukázanie miesta kúpy, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru, odporúčame preukázať predajným dokladom, faktúrou, záručným listom, príp. iným vierohodným spôsobom.

3. Lehota uplatnenia reklamácie

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Reklamáciu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.

Kupujúci (reklamujúci) sa svojim podpisom zaväzuje, že reklamovaný tovar po si osobne vyzdvihne najneskôr 30 deň odo dňa jej uplatnenia v mieste pre uplatnenie reklamácie, alebo reklamovaný tovar preberie od prepravnej služby na adrese kupujúceho. V prípade ak si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar v lehote šesťdesiatych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, predávajúci je oprávnený účtovať si pri výdaji čiastku za uskladnenie vo výške 3,80 Eur za každý začatý deň, v prípade ak suma za uskladnenie prekročí cenu výrobku bude tento zlikvidovaný. V prípade ak si kupujúci reklamovaný tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou na jeho adresu nepreberie, náhradné doručenie predávajúci nezabezpečí a kupujúci bude povinný neprevzatí reklamovaný tovar si reklamovaný tovar prevziať osobne na mieste uplatnenia reklamácie. Pričom platia rovnaké podmienky ako pri osobnom prevzatí reklamovaného tovaru.

4. Odstrániteľné vady

Za odstrániteľné vady za považujú také vady, ktorých odstránením neutrpí vzhľad , funkčnosť a kvalita výrobku a oprava môže byť prevedený riadne v stanovenej lehote. Lehota pre odstránenie vady je tridsať dní. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená alebo má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5. Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nie je možné v stanovenej lehote bezo zvyšku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol byť riadne užívaný. V prípade, že  ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci :

  • domáhať sa výmeny vadného výrobku za nový
  • domáhať sa primeranej zľavy z ceny výrobku
  • odstúpiť od zmluvy (kupujúci vráti vadný tovar a dostane späť kúpnu cenu)

Rovnaké práva ako pri výskyte neodstrániteľných vád má kupujúci aj vtedy, ak sa prejaví na tovare rovnaká odstrániteľná vada aj po predchádzajúcich dvoch opravách alebo ak sa vyskytujú na tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.

6. Záverečné ustanovenia

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u veci, pri ktorej predávajúci poskytol zľavu z kúpnej ceny za zrejmú vadu pri uzatváraní kúpnej zmluvy, alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

V prípade odstúpenie od kúpnej zmluvy či pi poskytnutí zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet.

O prípadných sporoch v rámci reklamačného konania rozhoduje súd podľa príslušných právnych noriem.